Posthoorn Algemene Voorwaarden

Artikel 1. INLEIDING

Dit document heeft als doel de ALGEMENE VOORWAARDEN of de AANKOOPVOORWAARDEN van de diensten, voorreservering- en online reserveringsdiensten (hierna en onderling verwisselbaar ‘voorreservering diensten’ en ‘online reserveringsdiensten, of ‘diensten’) te reguleren voor Noordeinde Horeca B.V. bekend onder Handelsnaam Suitehotel Restaurant Posthoorn ingeschreven in het handelsregister onder KVK nummer 37111772. (Hierna ‘Posthoorn’). De termen “u” en “gebruiker” worden hierin gebruikt om te verwijzen naar alle personen en/of entiteiten die voor welke reden dan ook www.posthoorn.eu bezoeken of de diensten ervan gebruiken.

Wanneer u deze diensten gebruikt, geeft dit aan dat u alle algemene voorwaarden en/of voorwaarden die opgenomen zijn in de recentste versie van deze algemene voorwaarden en/of voorwaarden, volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt en geldig acht. Deze voorwaarden worden geacht automatisch te worden opgenomen in de met Posthoorn aangegane overeenkomst en u hoeft ze niet schriftelijk te bewerken.

Integraal onderdeel van de ALGEMENE VOORWAARDEN is ons PRIVACY BELEID. Vanwege de overzichtelijkheid kunt u ons PRIVACY BELEID HIER vinden.

Artikel 2 Totstandkoming van horecaovereenkomsten

2.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

2.2 Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet De Posthoorn binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

2.3 Een horecaovereenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. De Posthoorn is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde. De Algemene Voorwaarden van de Posthoorn gelden voor eenieder die haar dienst afneemt bij de Posthoorn en derhalve ook overeenkomsten aangegaan door tussenpersonen. Indien tussenpersonen een overeenkomst heeft met Posthoorn waarin artikelen strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden Posthoorn, dan prevaleert altijd de Algemene Voorwaarden Posthoorn.

Artikel 3 Optierecht

3.1 Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van De Posthoorn.

3.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan alleen voor een bepaalde duur worden overeengekomen. De bepaalde duur is, tenzij schriftelijk expliciet anders overeengekomen, voor individuele restaurantreserveringen maximaal 24uur, voor individuele hotelreserveringen maximaal 5 dagen en voor groepsreserveringen maximaal 7 dagen.. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optie-houder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.

3.3 Een optierecht kan door De Posthoorn niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant De Posthoorn een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door De Posthoorn van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door De Posthoorn te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 4 Algemene rechten en verplichtingen van De Posthoorn

4.1 De Posthoorn is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen en de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.

4.2 De Posthoorn is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast zich onbehoorlijk gedraagt, geen respect heeft voor haar medewerkers en/of de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in De Posthoorn en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek De Posthoorn te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens De Posthoorn heeft dan is De Posthoorn gerechtigd de dienstverlening op te schorten. De Posthoorn mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van De Posthoorn voldoende aanleiding geven.

4.3 De Posthoorn is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt De Posthoorn van deze bevoegdheid gebruik, dan zal De Posthoorn tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.

4.4 De Posthoorn niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in De Posthoorn zijn meegebracht door een gast die daar verblijft. De klant vrijwaart De Posthoorn tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van De Posthoorn.

4.5 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is de Posthoorn niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Posthoorn.

4.6 De Posthoorn is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Posthoorn houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Posthoorn staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de Posthoorn.

4.7 Aansprakelijkheid van De Posthoorn is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

4.8 De Posthoorn is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat de Posthoorn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke de Posthoorn in ontvangst en/of bewaring te nemen.

4.9 Indien De Posthoorn goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten dan is de Posthoorn niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij de Posthoorn opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Posthoorn. In alle gevallen geldt dat De Posthoorn niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of De Posthoorn daarvoor enige vergoeding bedingt.

4.10 De Posthoorn is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen

4.11 Posthoorn zal met het oog op een verhoogde flexibiliteit en in het belang van zijn gebruikers de geleverde diensten, de operationele of technische voorwaarden of de gebruiksvoorwaarden van de diensten eenzijdig te allen tijde kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op dezelfde manier kunnen de gebruikers om de dienst te verbeteren en optimale kwaliteitsniveaus te behalen, wat de uiteindelijke doelstelling is van Posthoorn, suggesties doen voor wijzigingen die ze zinvol achten door contact op te nemen met de verantwoordelijken voor de pagina via het volgende e-mailadres: info@posthoorn.eu Posthoorn kan echter informatie verzamelen via apparaten, zoals cookies of logbestanden over het browsegedrag van haar gebruikers op www.posthoorn.eu. Deze mechanismen zijn exclusief verbonden aan een gebruiker en zijn of haar eigen computer. In dit geval zal Posthoorn deze gegevens enkel als geheel gebruiken, met het doel zijn diensten te verbeteren. Posthoorn kan deze informatie delen met haar klantbedrijven, maar dit op dezelfde wijze en in ieder geval enkel op een complete en statistische basis.

Artikel 5 Algemene verplichtingen van de gast

5.1 De gast is verplicht om zich aan de in De Posthoorn geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van De Posthoorn op te volgen. De huis- en gedragsregels liggen ter inzage bij de receptie. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven. Naast de huis -en gedragsregels ligt er op elke kamer een informatiemap waarin de belangrijkste informatie en veiligheidsmaatregelen over het hotel wordt gegeven.

5.2 De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van De Posthoorn in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

5.3 De gebruiker verbindt zich ertoe de diensten te gebruiken overeenkomstig de wet, morele normen, goede gebruiken en de openbare orde, alsook overeenkomstig datgene dat bepaald is in deze algemene voorwaarden en/of aankoopvoorwaarden. Bijgevolg is de gebruiker verplicht om de diensten niet te gebruiken voor illegale doeleinden of resultaten en/of in tegenstelling tot wat is vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en/of Aankoopvoorwaarden, ten nadele van de rechten en belangen van derden of die op enige wijze de Services, Posthoorn en/of haar reputatie kunnen benadelen.

5.4 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de Posthoorn en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 6 Restaurant Reserveringen

6.1 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan De Posthoorn de reservering als geannuleerd beschouwen.
6.2 De Posthoorn kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

Artikel 7 Horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies

7.1 De Posthoorn communiceert in het geval van logies in haar Reserveringsbevestiging, welke onderdeel uit maken van de Algmene Voorwaarden, vooraf als volgt:

Gast(en) naam van de gast(en) Aantal personen aantal personen van de reservering
Aankomst datum datum van aankomst Vertrek datum datum van vertrek
Tarief* prijs Reservering nr. uniek nummer van de reservering
Arrangement type arrangement Kamertype Deluxe Double

Tarief is exclusief €6,25 p.p.p.n verblijfsbelasting | inclusief ontbijt | Prijs p.k.p.n. |Al onze kamers zijn rookvrij

ANNULEREN U kunt uw reservering alleen schriftelijk (email/fax) annuleren. Uw reservering is gemaakt onder garantie van uw credit card. Wilt u uw reservering wijzigen of annuleren dan kunt u dit schriftelijk doen tot, maar niet later dan, 5 dagen voor de geplande aankomstdatum en check-in (2PM local time). Wij brengen de totale reserveringswaarde in rekening voor elke kamer/arrangement die binnen de 5 dagen geannuleerd wordt. Indien u binnen 5 dagen van aankomst reserveert, is de reservering altijd definitief en niet te annuleren.

IN/UITCHECK Wij verzorgen uw incheck van 15:00 tot 23:00. Indien uw kamer eerder beschikbaar is verzorgen wij, indien u dit wenst, de incheck eerder. Wilt u later inchecken dan 23:00 dan vragen wij u contact op te nemen met de maître d’hôtel. Uw uitcheck verzorgen wij tot 11:00. Bij een latere check-out zal een volledige overnachting worden gerekend.

HOTEL Huisdieren en roken zijn/is in ons hotel niet toegestaan. Voor de rust van onze gasten achten wij ons hotel en restaurant minder geschikt voor kinderen onder de 8 jaar.

RESTAURANT Ons restaurant is onderscheiden met een MICHELIN STER van GUIDE DE MICHELIN. Chefkok Jeroen Bavelaar verrast u met een ambachtelijke, heldere en pure kookstijl, gebaseerd op de klassieke Franse keuken. Het restaurant is geopend van dinsdag tot en met zondag en om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u te reserveren. Indien u een arrangement heeft geboekt reserveren wij automatisch een tafel om 19:00 voor u. Roken is in de Posthoorn niet toegestaan.

PARKEREN Naast parkeren in de omgeving bezitten wij een klein privé parkeerterrein met beperkt aantal plaatsen. Indien u verzekerd wilt zijn van een plek vragen wij u vooraf een reservering te maken. U kunt toegang krijgen tot het parkeerterrein met een keycard. Rijd uw auto voor zodat u uw bagage kunt afzetten en wij u de sleutel kunnen geven of kunnen aanwijzen waar u in de buurt het beste kunt parkeren. Let op: Parkeert u in de omgeving dan is er op zaterdagochtend weekmarkt en is het verboden uw auto op vrijdagavond te parkeren op het eerste deel van het Noordeinde (tot de Molenstraat). Parkeert u op ons parkeerterrein dan is vanwege de Gemeentelijke verordening het niet toegestaan, behoudens noodgeval, om het terrein tussen 23:00 e-07:00 op of af te gaan.

7.2 Bij incheck ontvangt u, in bruikleen, een RFID sleutel met bronzen sleutelhanger waarmee u toegang kunt krijgen tot de navolgende ruimten en terreinen:
– Uw hotelkamer 24 uur per dag
– voordeur 24 uur per dag;
– Parkeerterrein 07:00 – 23:00 (alleen op basis van een reservering)
– Achterdeur 07:00 – 23:00
– Centrale hallen 07:00 – 23:00

Bij uitckeck/betaling dienst u de sleutel in te leveren bij de receptie. Bij verlies en/of het niet inleveren van de kamersleutel met sleutelhanger wordt € 75,- in rekening gebracht middels de garantiekaart/betaalkaart.

Posthoorn registreert middels de digitale kamersleutels elke opening in ons pand en op onze terreinen. Aan deze gegevens zijn geen persoonsgegevens gekoppeld behalve datum, tijd en de naam van de kamersleutel.

7.3 Posthoorn maakt in de algemene (publiek)ruimtes en/of terreinen gebruik van cameratoezicht voor zover noodzakelijk om haar eigendommen te beveiligen en haar gasten te beschermen. Door middel van de camerabeelden verkrijgt Posthoorn, in de algemene (publiek)ruimtes en/of terreinen, inzicht in de activiteiten van personen. Posthoorn overschrijft de camerabeelden automatisch na 7 werkdagen.

7.4 Tenzij anders is overeengekomen is de Posthoorn gerechtigd om de reservering voor logies als no-show / vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 23:00 uur bij hem heeft gemeld, of de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren en de Posthoorn daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. De Posthoorn brengt vervolgens de totale reserveringswaarde in rekening.

7.5 De Posthoorn heeft, na het aangaan van een reservering en haar bevestiging, 48 uur om de reservering  te verifiëren (prijs, beschikbaarheid, kamertype etc). De Posthoorn is te allen tijde, binnen deze 48 uur na reservering en haar bevestiging, gerechtigd om de horecaovereenkomst te annuleren. Na de termijn van 48 uur is De Posthoorn, in geval van een overboeking, gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere accommodatie omtrent logies dan wel (zaal)ruimte en/of terreinen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. Bij weigering wordt de horecaovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. De Posthoorn is onder geen beding aansprakelijk voor (extra) kosten welke de gast maakt indien het niet akkoord gaat met het aangeboden alternatief. Dit reglement geldt voor alle reserveringen welke bij Posthoorn gemaakt middels telefoon, email, online en via boekingspartners zoals Booking.com, Expedia, Tripadvisor etc.

Artikel 8. GEBRUIK VAN DE POSTHOORN VOORRESERVERING DIENST EN DE ONLINE RESERVERINGSDIENSTEN
8.1. Voorreservering diensten

De online voorreservering diensten zijn louter informatief en hebben enkel tot doel de gebruiker de mogelijkheid te bieden de beschikbaarheid van kamers te raadplegen. De gebruiker zal binnen 48 uur een e-mail ontvangen met de bevestiging dat de reservering verwerkt is. Middels deze e-mailbevestiging en de daaropvolgende betaling en/of afgegeven garantiemethode door de gebruiker is de reservering bindend geworden. De gebruiker moet de reserveringsbevestiging controleren en Posthoorn onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, indien deze een fout bevat.

8.2. (Online) reserveringen

a. Het doel van de Online Boekingsservices is de reservering van een kamer en/of tafel in de Posthoorn . Wanneer u deze diensten gebruikt, geeft u aan dat alle algemene voorwaarden en/of voorwaarden die opgenomen zijn in de recentste versie van deze algemene voorwaarden en/of voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt en geldig acht. Deze voorwaarden worden geacht automatisch te worden opgenomen in de met Posthoorn aangaande overeenkomst en u hoeft ze niet schriftelijk te bevestigen.

b. Het elektronische document waarin de reservering geformaliseerd wordt, zal elektronisch worden opgeslagen voor de duur van de bij wet bepaalde periode. Klanten kunnen toegang tot de gegevens krijgen door uitoefening van de relevante rechten van toegang op de manier zoals hierboven beschreven.

Activiteiten voor het controleren van gegevens van gebruikersaccounts en het aanvragen van Services en producten via de website van Posthoorn worden uitgevoerd via een beveiligde server. De software van deze server codeert de door gebruikers ingevoerde informatie voordat deze wordt verzonden naar Posthoorn. Bovendien hanteert Posthoorn strikte beveiligingsprocedures betreffende de opslag en openbaarmaking van gegevens om ongeautoriseerde toegang tot dergelijke gegevens te voorkomen, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 4 mei 2016) met betrekking tot Bescherming Persoonsgegevens.

c. Aankoopprocedure: Bij gebruik van de dienst ontvangt de gebruiker een bevestiging per e-mail. Deze e-mail dient als bewijs van uw reservering.

d. Garantie: De reservering voor logies wordt bevestigd en gegarandeerd met uw creditcard. In het geval van niet opdagen (no-show) of een annulering binnen 5 dagen voor de geplande aankomstdatum brengen wij de totale reserveringswaarde in rekening (inclusief btw en overige belastingen, exclusief verblijfsbelasting). De reservering voor zaalruimte, vergaderingen, private dining etc. wordt altijd schriftelijk bevestigd in een offerte/opdrachtbevestiging (en op verzoek gegarandeerd met uw creditcard). De annuleringsvoorwaarden hiervoor vindt u terug in artikel 7.

e. Beëindiging van de overeenkomst of annulering van de individuele reservering voor logies: De creditcard dient ter garantie en/of betaling. Indien de gebruiker de reservering annuleert, zullen er geen kosten aangerekend worden voor de annulering van tevoren, op voorwaarde dat deze wordt gedaan vóór de gespecificeerde deadline. Uw reservering wordt voor u vastgehouden tot 12.00 uur op de dag volgend op uw geplande aankomstdatum. U kunt uw reservering annuleren en/of wijzigen tot, maar niet later dan, 5 dagen voor de geplande aankomstdatum (deadline). Indien u binnen 5 dagen van aankomst reserveert, is de reservering altijd definitief en niet te annuleren. Zodra deze deadline verstreken is, zal de Posthoorn annuleringskosten ter compensatie in rekening brengen. Deze annuleringskosten zijn gelijk aan het bedrag van de totale reserveringswaarde
(inclusief btw en overige belastingen, exclusief verblijfsbelasting) bedragen. Deze clausule geldt niet voor reserveringen met speciale tarieven zoals:

Niet-restitueerbare boekingen (non-refundable/lastminutes); U kunt uw reservering niet annuleren. Posthoorn is gerechtigd om direct na ontvangst van de boeking de totale reserveringswaarde in rekening te brengen.

Posthoorn kan voor speciale tarieven andere voorwaarden stellen. In dat geval zijn de overeenkomstige en gecommuniceerde speciale voorwaarden van toepassing.

f. Omzetgarantie: Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan De Posthoorn te betalen.

8.3 Beëindiging van de overeenkomst of Annuleringen groepen – vanaf 9 personen

(logies, vergaderruimtes, diners, bruiloften, feesten en partijen en andere diensten afgenomen bij de Posthoorn vanaf 9 personen)

a. bij annulering meer dan 30 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;

b. bij annulering 30 dagen of minder doch meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal 25% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;

c. bij annulering 14 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

d. bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 100% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
Posthoorn is gerechtigd om een aanbetaling te verlangen van tenminste 60% op 30 dagen voor de groepsreserveringen. Tevens is de Posthoorn gerechtigd bij reservering een garantie te vragen middels creditcard alsmede adres en e-mailgegevens ten behoeve van facturering.

8.4 Beëindiging van de overeenkomst of annuleringen individuele restaurantreserveringen – maximaal 8 personen –

De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten, als volgt:

a. bij annulering meer dan 8 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;

b. bij annulering 8 uur of minder doch meer dan 6 uur voor het gereserveerde tijdstip zal 25% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn
c. bij annulering 6 uur of minder doch meer dan 2 uur voor het gereserveerde tijdstip zal 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn
d. bij annulering 2 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 100% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

De annuleringskosten voor restaurantreserveringen bedragen €125,- per persoon (bij 100%). Ook reserveringen via derden (online boekingskanalen zoals IENS, SEATME, QUANDOO, DININGCITY, HEERLIJK etc.) vallen onder algemene voorwaarden van de Posthoorn.

8.5 De Posthoorn kan van de klant verlangen dat deze onder de Posthoorn een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor De Posthoorn en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van De Posthoorn kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.

8.6 De Posthoorn kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten.

8.7 De Posthoorn mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door De Posthoorn onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

8.8 No Show

Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan De Posthoorn zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de horecaovereenkomst te verlangen. De annuleringskosten voor restaurantreserveringen bedragen €125,- per persoon. Ook reserveringen via derden (online boekingskanalen zoals IENS, SEATME, QUANDOO, DININGCITY, HEERLIJK etc.) vallen onder algemene voorwaarden van de Posthoorn.

8.9 Annulering door de Posthoorn

a. De Posthoorn heeft, na het aangaan van een reservering en haar bevestiging, 48 uur om de reservering  te verifiëren (prijs, beschikbaarheid, kamertype etc). De Posthoorn is te allen tijde, binnen deze 48 uur na reservering en haar bevestiging, gerechtigd om de horecaovereenkomst te annuleren.. Na de termijn van 48 uur is De Posthoorn, in geval van een overboeking, gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere accommodatie omtrent restaurant, logies dan wel (zaal)ruimte en/of terreinen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. Bij weigering wordt de horecaovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd en volgt terugbetaling van het volledig betaalde bedrag. De Posthoorn is onder geen beding aansprakelijk voor (extra) kosten welke de gast maakt indien het niet akkoord gaat met het aangeboden alternatief. Dit reglement geldt voor alle reserveringen welke bij Posthoorn gemaakt middels telefoon, email, online en via boekingspartners zoals IES, SEATME, Tripadvisor etc.

b. De Posthoorn is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in De Posthoorn te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat De Posthoorn de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt de Posthoorn van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend. De Posthoorn is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere accommodatie omtrent logies dan wel (zaal)ruimte en/of terreinen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. Bij weigering wordt de horecaovereenkomst met onmiddellijke ingang de beëindigd.

Artikel 9. Beleid inzake minderjarigen.

Minderjarigen jonger dan 18 jaar die in het hotel verblijven, moeten worden vergezeld door hun ouders, leerkrachten of andere naar behoren gemachtigde volwassenen. Hotelpersoneel kan om relevante documentatie vragen ter identificatie van volwassenen als ouders/docenten of bevoegde personen. Posthoorn acht haar restaurant minder geschikt voor kinderen onder de 8 jaar. Om deze reden hebben wij geen kindermenu’s en/of kinderstoel.

Artikel 10. Arrangementen en prijzen

De prijzen zijn alleen schriftelijk geldig en gelden uitsluitend voor de aangegeven periode. Posthoorn behoudt zich het recht voor om deze prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen wanneer er gegronde redenen zijn. De prijzen die betrekking hebben op de reservering voor logies en logies arrangementen zullen tijdens het reserveringsproces worden aangegeven. Deze prijzen zijn onderhevig aan zowel btw als lokale belastingen die ook toegepast zullen worden. Prijzen worden inclusief BTW maar exclusief lokale (verblijfs)belasting gecommuniceerd tenzij expliciet anders vermeldt. De lokale (verblijfs)belastingen moeten rechtstreeks in het hotel worden betaald. Onze kamerprijzen zijn altijd per kamer per nacht exclusief verblijfsbelasting. Onze arrangementsprijzen zijn gebaseerd op 2-persoonsbezetting en zijn altijd per persoon exclusief verblijfsbelasting. Arrangementsprijzen voor 1-persoonsbezetting zijn op verzoek verkrijgbaar.

10.1 Verblijfsbelasting

Onze verblijfsbelasting is € 6,75,- per persoon per nacht. Indien de gast zelf ook woonachtig is in de Gemeente Waterland berekenen wij geen verblijfsbelasting. Posthoorn is in dit geval gerechtigd uw persoonsgegevens te verifiëren bij de Gemeente Waterland. Verblijfsbelasting is een samenstelling van diverse lokale belastingen (rioolheffing, afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting, woz, toeristenbelasting etc). Elke jaar stelt de Gemeente Waterland en het Waterschap de lokale belastingen vast. Hierop stellen wij vervolgens de verblijfsbelasting vast. De verblijfsbelasting veranderd op 1 januari en alle boekingen na deze datum worden aangepast aan de nieuwe verblijfsbelasting.

10.2 Inclusief in kamerprijs en/of arrangementen

– Kamerprijzen in de Posthoorn zijn inclusief ontbijt, tenzij expliciet anders overeengekomen;
– Kamerprijzen zijn inclusief (eind)schoonmaak;
– Huisdieren zijn niet toegestaan tenzij expliciet anders overeengekomen. Indien een huisdier toegelaten wordt dan rekent Posthoorn € 17,50 toeslag schoonmaakkosten per dag.

– Ontbijt kan alleen genuttigd worden in het restaurant op de daartoe aangewezen tafel. Alle consumptie besteld buiten het restaurant en/of consumpties welke besteld worden in het restaurant maar elders genuttigd worden vallen niet onder het inclusief ontbijt en zullen separaat in rekening gebracht worden. De Posthoorn rekent € 9,50 supplement voor het serveren van ontbijt op bed tenzij dit onderdeel is van een inclusief arrangement waarin ontbijt op bed is opgenomen;

– Arrangementen omvatten de elementen welke specifiek genoemd zijn als inclusief. Verrekening, terugbetaling, compensatie voor niet genuttigde onderdelen van het arrangement is niet mogelijk tenzij vooraf expliciet schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 11. Cadeaubonnen

Voorwaarden omtrent cadeaubonnen gelden voor cadeaubonnen welke uitgegeven en verkocht zijn door Posthoorn. Voor cadeaubonnen uitgegeven door partijen anders dan de Posthoorn verwijzen wij naar voorwaarden van deze partij. Posthoorn is niet verantwoordelijk voor gestelde voorwaarden door derden. Wij verwijzen bij vragen, opmerkingen en/of klachten altijd door naar de verkopende partij.

11.1 Aankoop

Posthoorn cadeaubonnen kunnen direct (op locatie) en/of  online aangekocht worden. Bij online verkoop rekenen wij administratie,- en transactiekosten. De kosten kunt u terugvinden op onze webpagina https://www.posthoorn.eu/restaurant/over/cadeaubon/

11.2 Waarde

De waarde van de cadeaubon is vast en staat vermeldt op de cadeaubon. Voor cadeaubonnen met een arrangement geldt dat ook deze te allen tijde een vaste waarde/bedrag vertegenwoordigen in euro’s vastgesteld op de datum van uitgifte. Bij fiscale wijzigingen, prijs,- en/of arrangement wijzigingen houden wij de waarde van de bon aan, en kan het dus voorkomen dat bijbetaling noodzakelijk is. Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor geld maar kunnen alleen gebruikt worden voor de afname van onze diensten bij de Posthoorn.

11.3 Geldigheid

Cadeaubonnen tot medio 2019

Cadeaubonnen tot medio 2019 zijn voorzien van een uitgiftedatum en zijn geldig voor 5 jaar vanaf de uitgiftedatum.

Cadeaubonnen vanaf medio 2019

Cadeaubonnen vanaf medio 2019 zijn, tenzij anders vermeldt op de cadeaubon, 2 jaar geldig vanaf uitgiftedatum. De uiterste inleverdatum staat op de cadeaubon vermeldt.

12. Rookbeleid

Posthoorn is geheel rookvrij. Roken op de hotelkamers leidt direct tot een toeslag schoonmaakkosten van € 125,-

Artikel 13. Tariefwijzigingen

Mocht het tarief veranderen tussen de datum van de reservering en de datum van de levering van de diensten, waardoor er dus een dispariteit ontstaat, dient volgens de toepasselijke voorschriften die prijs worden toegepast die overeenkomt met het moment van de levering van de diensten of van de verhoging van de belasting, zelfs als dit een verhoging betekent van de eindprijs die oorspronkelijk aan de klant in de reservering was meegedeeld.

Artikel 14 Afrekening en betaling

14.1 De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen zijn opgenomen op de menukaart, wijnkaart, drankenkaart, website, bevestiging(en) die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant.

14.2 Voor elke dienst, welke niet expliciet als “inclusief” vermeldt staat (zoals het gebruik van roomservice, wasserij, stomerij, telefoon, fietshuur e.d). kan door de Posthoorn een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

14.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.

14.4 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan de Posthoorn uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

14.5 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens de Posthoorn heeft voldaan is de Posthoorn gerechtigd om alle goederen welke door de klant in en/of op de terreinen van de de Posthoorn zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van de Posthoorn aan al zijn verplichtingen jegens de Posthoorn heeft voldaan. Naast een retentierecht komt de Posthoorn in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

14.6 Indien andere dan contante en/of directe kaart (Maestro, Visa, Mastercard, AMEX) betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan de Posthoorn te worden voldaan. Posthoorn rekent voor betaling per factuur € 7,50 Administratiekosten. Indien een factuur wordt gezonden is de Posthoorn te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

14.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt de Posthoorn bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

14.8 Indien de klant in gebreke is moet hij aan de Posthoorn alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

14.9 Indien De Posthoorn goederen als bedoeld in artikel 13.5 onder zich heeft en de klant van wie de Posthoorn de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is De Posthoorn gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en de Posthoorn kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van de Posthoorn resteert, wordt aan de klant uitgekeerd.

14.10 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan de Posthoorn in de navolgende volgorde: • De kosten van executie • De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten • De rente • De schade • De hoofdsom

14.11 Betaling geschiedt in Euro’s. Indien De Posthoorn buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. De Posthoorn kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. De Posthoorn kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

14.12 De Posthoorn accepteert betaling middels contanten, Maestro, Visa, Mastercard, AMEX en JCB. De Posthoorn kan aan de acceptatie van (credit)kaartbetalingen voorwaarden verbinden (toeslag).

14.13 In geval van logies heeft

Artikel 15. Correct gebruik van de inhoud van de website door de gebruiker

Posthoorn verklaart dat de industriële eigendomsrechten (merken, handelsnamen, etc.) die verschijnen op deze website eigendom zijn van hen en/of terecht gebruikt worden onder overeenkomsten of gebruikerslicenties, en naar behoren beschermd worden door de huidige wetgeving inzake industrieel eigendom. De gebruiker verbindt zich ertoe om de website te gebruiken op een oprechte, correcte en wettige manier en gaat ermee akkoord om zich in het bijzonder te onthouden van:

(a) Het verwijderen, omzeilen of manipuleren van door auteursrecht beschermde merken en andere gegevens waarmee de rechten van Posthoorn of haar rechthebbenden worden aangeduid, opgenomen in de inhoud en/of producten verkocht vanaf de website van Posthoorn, of de technische beveiligingsvoorzieningen, digitale vingerafdrukken of andere dergelijke informatiemechanismen die hetzelfde kunnen bevatten.

(b) Het gebruiken van de inhoud en in het bijzonder, informatie over Posthoorn verkregen via haar website, om reclame en communicatie met het doel van rechtstreekse verkoop of enige andere vorm van commercieel doel, of ongevraagde berichten te versturen aan een verscheidenheid van mensen.

(c) Het verveelvoudigen en kopiëren, distribueren, bieden van openbare toegang via een openbare methode van communicatie, wijzigen van de inhoud, tenzij vooraf toestemming is verkregen van de rechthebbende van de overeenkomstige rechten, of het wettelijk is toegestaan.

(d) In het algemeen, gebruik van de inhoud op een manier die strijdig is met de wet, de betamelijkheid, het fatsoen en de openbare orde. Posthoorn geeft geen licentie of toestemming van welke aard ook, over het gebruik van de industriële en intellectuele eigendomsrechten of over enig ander eigendom of recht met betrekking tot haar website.

Artikel 16. Procedure in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat zich op de website inhoud bevindt die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, moet deze Posthoorn informeren van de volledige en nauwkeurige gegevens en van de intellectuele eigendomsrechten waarop inbreuk zou zijn gemaakt, alsmede de (locatie op) website.

Artikel 17. Recht op wijziging van de algemene voorwaarden en/of aankoopvoorwaarden.
Posthoorn behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en Aankoopvoorwaarden te wijzigen door gebruikers te informeren over de wijzigingen via www.posthoorn.eu.

Artikel 18. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden

18.1 Posthoorn geeft geen garantie voor de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van de aan de gebruiker beschikbaar gestelde diensten en als zodanig kan Posthoorn niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid of continuïteit van zijn website of diensten, hoewel Posthoorn al het mogelijke in het werk zal stellen om technische ondersteuning te bieden aan de getroffen persoon en onmiddellijk zal proberen om naar de mate van zijn vermogen de storing van de diensten recht te zetten door alternatieve middelen ter beschikking te stellen.

18.2 Posthoorn heeft geen (voorafgaande) controle over virussen of elementen in de inhoud die mogelijk de software of hardware van de gebruiker of de bezoekers van de webpagina’s wijzigen en zal daarom niet aansprakelijk zijn voor schade van enigerlei aard die eventueel hieruit voortvloeit.

Artikel 19. Overmacht

19.1 Als overmacht voor De Posthoorn, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de Posthoorn niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door de Posthoorn zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

19.2 Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 20. Gevonden voorwerpen

20.1 In het gebouw en aanhorigheden van de Posthoorn verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij de Posthoorn worden ingeleverd.

20.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een maand na de inlevering daarvan bij de Posthoorn heeft gemeld, verkrijgt de Posthoorn de eigendom.

20.3 Indien de Posthoorn door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. De Posthoorn is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 21. Kurken- en keukengeld

21.1 De Posthoorn kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in De Posthoorn, daaronder het terras en hotelkamers mede begrepen, te nuttigen. Indien De Posthoorn het nuttigen van zelf meegebracht eten en/ of drinken toestaat, kan De Posthoorn aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.

21.2 De in de artikelen 20.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door de Posthoorn.

Artikel 22. www.posthoorn.eu van de gebruiksvoorwaarden

De gebruiker is zich ervan bewust dat het gebruik van de Reserveringsservices en Online Boekingsservices volledige en onvoorwaardelijke acceptatie betekent van elk van de bepalingen die samen de Gebruiksvoorwaarden van www.posthoorn.eu vormen, in de versie gepubliceerd door Posthoorn op het moment dat de gebruiker de diensten contracteert. Deze regels zijn een aanvulling op deze Algemene Voorwaarden voor zover ze niet tegenstrijdig zijn. Om deze reden moet de gebruiker zich bewust zijn van het belang van de verwijzing naar de voorwaarden op deze pagina alvorens deze Services te gebruiken.

De Posthoorn kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen

23.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

23.2 Ingeval van geschillen tussen de Posthoorn en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van de Posthoorn, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van de Posthoorn het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

23.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

23.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Geen bepaling in dit contract zal op enige wijze afbreuk doen aan de dwingende bepalingen met betrekking tot de consumenten. Als u geen consument bent, doet u expliciet afstand van alle herroepingrechten.